Skip to main content
x

Παραδοτέα

Η πράξη Smart Cities υλοποιείται μέσα από έξι Πακέτα Εργασίας, τα οποία αποτελούνται από συγκεκριμένα Παραδοτέα  για κάθε δικαιούχο, και καθορίζουν τις ενέργειες προς υλοποίηση για κάθε δικαιούχο με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ενέργειες δημοσιότητας που έχουν γίνει για την πράξη SmartCities, μπορείτε να επισκεφτείτε το ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/drive/folders/1EywZfqwqwU9Jlr2_tIEXwsPqwVDfeJ7S?usp=sharing

Συγκεκριμένα, τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) της πράξης Smart Cities είναι:

Το ΠΕ 1 περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την καθημερινή διαχείριση και το συντονισμό της πράξης, την παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την κύρια ευθύνη της οποίας έχει ο Κύριος Δικαιούχος, τη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στο εταιρικό σχήμα.

Το ΠΕ 2 αφορά δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας και περιλαμβάνει τις ημερίδες πληροφόρησης, 2 για κάθε Δήμο που θα απευθύνονται κυρίως σε τοπικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ευρύ κοινό, την δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, την κύρια ευθύνη του οποίου έχει ο Δήμος Λέσβου, καθώς και την κατασκευή ιστοσελίδας της πράξης.

Δράσεις δημοσιότητας

Αφορά τη συλλογή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος από όλους τους δικαιούχους. Το υλικό αυτό  θα ενσωματωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα (ΠΕ 4) που θα αναπτυχθεί από το Δήμο Πάφου. Επιπρόσθετα στο Δήμο Χανίων θα υλοποιηθεί ψηφιακή περιήγηση μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα της επίσκεψης στο Δήμο.

Το ΠΕ 4 περιλαμβάνει Ανάπτυξη ψηφιακής Πλατφόρμας Τουρισμού/Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας, δηλαδή μιας κοινής πύλης προβολής και παροχής προηγμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επισκέπτες των δήμων Πάφου, Χανίων και Λέσβου. Ειδικότερα θα αναπτυχθεί μία πλατφόρμα προβολής, ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός του Δήμου και εκτός αυτού όπου θα προσφέρονται αρκετές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με κύριο υπεύθυνο της πράξης τον Δήμο Πάφου. Το ίδιο πακέτο περιλαμβάνει Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής για τους Δήμους Πάφου και Λέσβου. Σκοπός του πακέτου είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, η ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της διαφάνειας καθώς και η μείωση της γραφειοκρατίας, μέσω ενός συστήματος που περιλαμβάνει  Πύλης Ενημέρωσης, Πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής, Ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και κοινοτήτων διαβούλευσης, Υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης,  Υπηρεσία συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Το ΠΕ 5 σχετίζεται με την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων, για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης» πόλης στους Δήμους Πάφου και Χανίων. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα μελετάει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε τόπου,  την επέκταση των δράσεων στην έξυπνη πόλη με πεδίο εφαρμογής μια σειρά από τομείς που επηρεάζουν την λειτουργία της πόλης και όσων ζουν, εργάζονται και κινούνται μέσα σε αυτή.  Επίσης θα εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο Marketing των 3 πόλεων που θα σκοπεύει στη διαμόρφωση της ταυτότητας των πόλεων και τη ανάπτυξη στρατηγικών-πολιτικών προσανατολισμένων αποκλειστικά στην προβολή της πόλης, δημιουργώντας ένα ισχυρό, μοναδικό, ελκυστικό προφίλ αξιοποιώντας τα παραδοτέα της παρούσας πράξης.

Το ΠΕ 6 αφορά την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και Μεταφορά Τεχνογνωσίας μέσω της διοργάνωσης  από τον Δήμο Λέσβου και της συμμετοχής όλων των δικαιούχων στο workshop «Έξυπνη Πόλη. Πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση». Η συμμετοχή τόσο των εκπροσώπων του εταιρικού σχήματος όσο και εκπροσώπων άλλων δήμων με εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμβάλει καθοριστικά στους στόχους του προγράμματος.